Varv & Ramp

Var och Ramp

Regler för uppläggningsplats/varvet & rampen

Uppläggningsplatsen


 1. Vinterförvaring av båtar inom ÖBKs hamnområde är endast tillgängligt för medlemmar i ÖBK. 
 2. Placering av vagga eller båtvagn bestäms av styrelsen och båt får endast placeras efter anvisning av styrelseledamot. Vid klubbens ordinarie torrsättningstillfällen finns styelseledamöter närvarande och kan anvisa plats. Vid andra tider måste kontakt tas med ordförande för att få plats anvisad.
 3. Båten ska placeras på för båten anpassad vagga eller vagn och vaggan/vagnen/trailern ska vara märk med numrerad plåt som erhålls från sekreteraren sedan vinterplatsen är betlad.
 4. Båt får inte ligga förtöjd vid klubbens bryggor under perioden 20 oktober-1 april.
 5. Mast ska placeras i mastskjul (mastkran och mastvagn är låst och nyckel finns i klubbhuset).
 6. I samband med vårrustning och upptagning finns vatten och el tillgängligt i hamnområdet. Under perioden 1 november till 1 april är det inte tillåtet att ta ström från klubbens strömuttag (dygnsvis uttag, om man avser att göra underhållsarbeten eller behöver ta ut el under en begränsad tid, är möjligt efter kontakt med ordförande eller sekreterare, strömkabeln ska vara märkt enligt anvisningar som lämnas i samband med kontakten med odförande eller sekreterare).
 7. Under sommarperioden  (1 juni-1 oktober) får inga båtar stå uppställda på varvet och vaggor och båtvagnar ska förvaras på avsedd plats inom varvsområdet.
 8. Vid sjösättning och upptagning med kran i klubbens regi måste det finnas en ansvarsförsäkring. Detta intygar båtägaren genom att lämna ett intyg om att giltig försäkring finns tecknad. Blankett för detta finns i klubbhuset eller hämta den här som pdf-fil 'Försäkringsintyg' (klicka här)

Regler för användning av rampen

 1. Bommen är låst året runt
 2. Tillgång till rampen får man genom att lösa medlemskap per år i klubben och köpa nyckel till bommen. Sammanlagd avgift för 2023 är 900:-. (Medlemskap per år 400:-, nyckel 500:-)
 3. Nyckel återlämnas till klubben efter avslutat medlemskap. Ingen återbetalning av avgift! 
 4. Nyckel kan lösas vid klubbhuset varje måndag mellan kl 18.00-19.00 under perioden då klubbstugan är bemannad.
 5. Nyckeln får inte överlåtas till annan person. 
 6. Förlorad nyckel ersätts inte.
 7. Den som löst ut nyckel ansvarar för bommen blir låst så snart båten är sjösatt eller upptagen. Nyckel går inte att ta ur låset om bommen är öppen.
 8. Tillgång till rampen medger INTE tillgång till båtplats. 
 9. Parkering av bil och släp är endast tillåtet på uppställnigsplatsen öster om rampen utefter ån. PARKERING PÅ ANDRA PLATSER ÄR INTE TILLÅTET. 
 10. Se till att parkera bil och släp så utyrmmet kan utnyttjas effektivt. Under fina sommardagar är det många fordon som ska rymmas på den anvisade platsen.

Boende inom området Ribbingebäck-Österunda-Långtora-Härkeberga-Litslena-Sävsta-Hjälsta-Kulla-Förvi-Focksta kan ansöka om medlemskap



804