Miljöplan

Klubbens miljöplan

Örsundsbro Båtklubbs hamn och dess närmaste farvatten finns i ett miljökänsligt område. Mälaren är viktig såväl som rekreationsområde som för försörjning av vatten för innevånarna i Mälardalsområdet. Det är därför viktigt att vi tillsammans slår vakt om och vårdar dessa resurser. Och det gör varje medlem i ÖBK genom att följa de anvisningar och riktlinjer som finns i klubbens miljöplan.

Allmänt

Hur avfallet från klubbens gemensamma aktiviteter och från medlemmarnas aktiviteter hanteras finns beskrivet i texten nedan.

Medlemmens ansvar

Båtupptagning och vinterförberedelser
Tvättning sker uppe vid uppställningsplats, inte vid ramp

Spillolja från oljebyte lämnas som farligt avfall till återbruket i Enköping.

Glykol som används vid vinterkonservering får inte komma ut på marken eller i vattnet.

Propylen baserad glykol rekommenderas av miljöskäl


Sjösättning, vårrustning och reparationer
Det är förbjudet att använda biocidfärg om du inte skall ligga ute i Östersjön huvuddelen av säsongen. Använd endast biocidfri färg för insjöar och Bottenviken.

Täck marken vid skrap och slipningsarbeten på skrovet. Samla ihop färgrester och lämna som farligt avfall till återbruket i Enköping.

I samband med oljebyte, batteribyte osv. ansvarar medlemmen för att spillolja, gamla batterier osv lämnas som farligt avfall till återbruket i Enköping.

Spola ur glykol och samla upp den innan sjösättning, ingen glykol i ån.
  

Toaletttömning
Toaletttank och PortaPotti töms med latrinsug vid klubbhuset.


Hushållssopor från båt
Läggs i kärl vid klubbhuset. 
Det som lämpar sig för sortering läggs i kärl bakom ICAStyrelsens ansvar

Hushållssopor
Kärl för uppsamling av hushållssopor finns inom hamnområdet. 

Övrigt
Styrelsen svarar för avfallshantering från de klubbgemensamma aktiviteterna. Här innefattas dels städning av varvet som sker på våren. Även den kontinuerliga skötseln och renhållning. 

Avfallshanteringsplan

Avfallshantering: 
Avfall som uppstått i samband med vistelse i hamnen eller vid båtutflykter läggs i avsedda kärl i hamnen eller vid återvinningsstationen bakom ICA.

Miljöfarligt avfall 
Tas med från hamnområdet av medlemmen. 

Toatömning
Tömningsstation för tömning av septiktank finns inom hamnområdet i anslutning till klubbstugan.

Avfall från varvet
Avfall som uppstår i samband med båthantering vid höst- och vårrustning, såsom färgrester, spillolja, batterier etc. tas omhand av medlemmen som lämnar det till återvinningscentral där så är aktuellt. Ingenting lämnas kvar på varvet.


Bestämmelser som påverkar dig som båtägare

Toatömning.  
Från och med 2015 är det förbjudet att tömma toalettank ut i vattnet inom 14 distansminuter från kusten. Detta betyder i praktiken att all toatanktömning i vattnet är förbjuden. Du som båtägare till båt med septiktank skall därför installera en anordning som möjliggör sugtömning över däck. Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida.

Bottenfärg
Förbud mot vissa bottenfärger i insjöar.
Det är inte tillåtet att använda bekämpningsmedelsklassade bottenfärger i Mälaren.
Kemikalieinspektionen skriver:
Kemikalieinspektionen beslutar om användningsvillkor, såsom i vilka vatten en godkänd antifoulingprodukt får användas. Till exempel gäller olika krav för användning av båtbottenfärger på östkusten och västkusten. För båtar som i huvudsak används i Bottniska viken, norr om Örskär, och i sötvatten finns det inga godkända antifoulingprodukter. Där får man bara använda så kallade fysikaliskt verkande färger som inte kräver godkännande.

Användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats avser den egna, fasta båtplats man har eller har hyreskontrakt för.Ansvar

Eftersom klubbens miljöplan bygger på egenansvar kommer styrelsen att kontrollera att planen följs.


// Styrelsen Örsundsbro Båtklubb 2023
809
808