Miljöplan

Klubbens miljöplan

Örsundsbro Båtklubbs hamn och dess närmaste farvatten finns i ett miljökänsligt område. Mälaren är viktig såväl som rekreationsområde som för försörjning av vatten för innevånarna i Mälardalsområdet. Det är därför viktigt att vi tillsammans slår vakt om och vårdar dessa resurser. Och det gör varje medlem i ÖBK genom att följa de anvisningar och riktlinjer som finns i klubbens miljöplan.

Allmänt


Vi inom ÖBK, anser att miljöfrågor är viktiga. Vi båtmänniskor vill vara ute i naturen och njuta av vad den har att erbjuda. Då vill vi ha en frisk och sund natur, så fri från föroreningar och miljöstörningar som möjligt för vår fritid och rekreation.

Hur avfallet från klubbens gemensamma aktiviteter och från medlemmarnas aktiviteter hanteras finns separat beskrivet i texten nedan.

Medlemmens ansvar:


Båtupptagning och vinterförberedelser

 • Tvättning sker uppe vid uppställningsplats, inte vid ramp
 • Spillolja från oljebyte lämnas som farligt avfall till återbruket i Enköping.
 • Glykol som används vid vinterkonservering får inte komma ut på marken.

Propylen baserad glykol rekommenderas av miljöskäl.Sjösättning, vårrustning och reparationer

 • Det är förbjudet att använda biocidfärg om du inte skall ligga ute i Östersjön huvuddelen av säsongen. Använd endast biocidfri färg i Mälaren.
 • Täck marken vid skrap och slipningsarbeten på skrovet. Samla ihop färgrester och lämna som farligt avfall till återbruket i Enköping.
 • I samband med oljebyte, batteribyte osv. ansvarar medlemmen för att spillolja, gamla batterier osv lämnas som farligt avfall till återbruket i Enköping.
 • Spola ur glykol och samla upp den innan sjösättning, ingen glykol i ån.
    
  Mälaren klassas som insjö, Kemikalieinspektionen skriver att båtar med en egenvikt över 200kg, som mer än halva säsongen befinner sig i Mälaren måste om den målas med bottenfärg göra det med en färg godkänd för insjöbruk och därför inte bekämpningsmedelsklassadToatömning

 • Toaletttank och PortaPotti töms med latrinsug vid klubbhuset.


Det är alla medlemars skyldighet att följa gällande regelverk.


Hushållssopor från båt


 • Läggs i kärl vid klubbhuset. 
 • Det som lämpar sig för sortering läggs i kärl bakom ICA

Det skall vara rent och snyggt på hamnområdet - precis som hemma i trädgården. Ser du något som trots allt ligger och skräpar: ta hand om det! Vi är en klubb där alla skall hjälpa till.


Styrelsens ansvar


Hushållssopor


 • Kärl för uppsamling av hushållssopor finns inom hamnområdet. 


Övrigt

Styrelsen svarar för avfallshantering från de klubbgemensamma aktiviteterna. Här innefattas dels städning av varvet som sker på våren. Även den kontinuerliga skötseln och renhållning. 


Avfallshanteringsplan


Avfallshantering: Avfall som uppstått i samband med vistelse i hamnen eller vid båtutflykter läggs i avsedda kärl i hamnen eller vid återvinningsstationen bakom ICA.


Miljöfarligt avfal

Tas med från hamnområdet av medlemmen. 


Toatömning
Tömningsstation för tömning av septiktank finns inom hamnområdet i anslutning till klubbstugan.


Avfall från varvet
Avfall som uppstår i samband med båthantering vid höst- och vårrustning, såsom färgrester, spillolja, batterier etc. tas omhand av medlemmen som lämnar det till återvinningscentral där så är aktuellt. Ingenting lämnas kvar på varvet.
Bestämmelser som påverkar dig som båtägare:


Toatömning.  
Från och med 2015 är det förbjudet att tömma toalettank ut i vattnet inom 14 distansminuter från kusten. Detta betyder i praktiken att all toatanktömning i vattnet är förbjuden. Du som båtägare till båt med septiktank skall därför installera en anordning som möjliggör sugtömning över däck. Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida.

Förbud mot bottenfärger i insjöar.
Det är inte tillåtet att använda bekämpningsmedelsklassade bottenfärger i Mälaren.

Ansvar

Eftersom klubbens miljöplan bygger på egenkontroll kommer styrelsen att kontrollera att planen följs.

Vi ser fram emot många härliga båtsomrar i en ren och fin miljö.

// Styrelsen Örsundsbro Båtklubb 2019809
808