Klubbens aktuella stadgar

Klubbens aktuella stadgar

ÖRSUNDSBRO BÅTKLUBB STADGAR


Örsundsbro Båtklubbs Stadgar antagna vid årsmötet den 14/3 1985. Reviderade den 9/10 1988, 30/10 1989, 26/10 1998, 26/11 2005, 29/11 2010, 28/11 2016 samt 2018 och 2019.

1 NAMN
Örsundsbro Båtklubb (ÖBK), bildad 1978, är en sammanslutning av båtintresserade personer bosatta inom gamla Lagunda kommun med omnejd.

2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Örsundsbro Båtklubb är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål att främja båtlivet. Örsundsbro Båtklubb skall verka för:
2.1 att tillvarata medlemmarnas sjö- och båtintressen, samt främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande
2.2 att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans i sjö- och båtlivsfrågor för lokala myndigheter och organisationer
2.3 att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och  information verka för god sjösäkerhet, gott sjömanskap, miljövård och aktiv fritidsverksamhet 
2.4 att genom dels eget aktivt engagemang, dels genomregionalt förbund och riksorganisation, föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor 
2.5 att tillhandahålla båtplatser för medlemmarna.

3 MEDLEMSKAP

3.1 Medlemskap beviljas av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan samt erläggande av fastställda avgift. 
3.2 Medlemskap kan förekomma som aktiv medlem med båtplats, medlem utan båtplats, medlem med dispositionsrätt till ramp. 
3.3 Aktiv medlem med båtplats Aktiv medlem med båtplats är den medlem som har tilldelats båtplats vid klubbens bryggor eller står på klubbens väntelista för båtplats. ÖBK stadgar rev 2016-11-28 4

Aktiv medlem:
skall fullfölja de uppgifter som är fastställda av årsmötet:
båtvakt
medverka i skötseln av klubbens bryggor och övrig utrustning om ramp skall nyttjas, erlägga avgift för nyckel.
kan endast vara personer boende inom området Ribbingebäck-Österunda-LångtoraHärkeberga-Litslena-Sävsta-Hjälsta-Kulla-Frövi-Focksta.
3.4 Medlem utan båtplats
Medlem utan båtplats är den som inte har båt vid klubbens bryggor samt ej heller utnyttjar något av den utrustning som ägs av klubben.
Medlem utan båtplats som bor inom i § 3.3 angivna området har rätt att när som helst anmäla till styrelsen om plats i båtplatskön, eller om plats finns tillgänglig, tilldelas en sådan och då bli aktiv medlem med båtplats. Medlem utan båtplats har rätt att efter ansökan till styrelsen och efter att betalt fastställd avgift vinterförvara båt inom av klubben arrenderat område och på plats som anvisats av styrelsen.


3.5 Medlem med dispositionsrätt till ramp
Medlemskap beviljas av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan. Medlemskap med dispositionsrätt till ramp kan sökas av person boende utanför i § 3.3 angivna området. Medlem förbinder sig att följa av styrelsen fastställda anvisningar vad gäller parkering av bil med båtsläp. Medlem har inte rätt att disponera båtplats i hamnen. Medlem som bor inom i § 3.3 angivna området kan söka om aktivt medlemskap. Medlem beviljas rätt till ramp genom att betala av styrelsen fastställd avgift för nyckel till rampen. 


3.7 Medlemsavgift, båtplatsavgift samt andra av styrelsen aviserade avgifter för innevarande verksamhetsår skall vara inbetalda på klubbens konto senast enligt av styrelsen fastställd tidpunkt. Medlem som ej betalt sina avgifter inom två veckor efter det att skriftlig påminnelse utsänts av styrelsen anses ha utträtt ur klubben. Rätten till båtplats vid klubbens bryggor samt till vinteruppställningsplats på av ÖBK arrenderad mark är då förverkad. Styrelsen kan, efter skriftlig ansökan därom och efter verifiering av att utestående avgifter betalts, besluta om fortsatt medlemskap. 
3.8 Medlems uteslutning
Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande, inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen eller inte fullgör de skyldigheter, som är stadgade, kan av 
ÖBK stadgar rev 2016-11-28 5 styrelsen uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras att hela styrelsen är närvarande (ej suppleanter) och eniga i beslutet. Till möte, som skall avgöra i föregående syfte angiven uteslutning, skall styrelsen samt berörd medlem alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse, varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas till medlem, som föreslagits till uteslutning, skall förutom i föregående stycke angiven kallelse, även lämnas skriftlig motivering för den föreslagna uteslutningen. Uteslutning av i denna punkt nämnt slag skall rapporteras till båtförbundet. Medlem, som således uteslutits av klubbens styrelse och inte kunna godta detta beslut, kan överklaga detsamma till förbundet enligt de regler som gäller enligt förbundets stadgar. 
3.9 Reprimand från styrelsen
Till medlem, som gjort sig skyldig till sådant handlingssätt eller uppförande som beskrivs i § 3.8, första stycket, men där uteslutning bedöms som alltför drastisk åtgärd, äger styrelsen rätt att utfärda skriftlig reprimand. Beslut om sådan reprimand kan tas med enkel majoritet på ordinarie styrelsemöte. Upprepar medlem sådant handlingssätt eller uppförande att ytterligare reprimand är aktuell, skall frågan behandlas som ett uteslutningsärende enligt § 3.8.
3.10 Ändring av uppgift
Det åligger medlem att meddela styrelsen förändringar avseende adress, telefonnummer, e-postadress, mobilnummer, etc. Det är också medlems skyldighet att informera styrelsen om försäljning eller byte av båt för vilken medlemmen har båtplats vid klubbens bryggor.

4 BESLUTANDE ORGAN

Båtklubbens beslutande organ är:
4.1 Årsmöte (avhålls en gång per år)
4.2 Extra årsmöte (avhålls vid behov)
4.3 Styrelsemöte (avhålls minsta fyra gånger per år)
4.4 Föreningsmöte (avhålles enligt styrelsens beslut och därutöver enligt styrelsens bestämmande. Föreningsmöte är rådgivande).
5 VERKSAMHETSÅR
Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/11 – 31/10.
6 UPPGIFTER TILL BÅTFÖRBUND
Båtklubben skall på av förbundet bestämd tid årligen insända begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning, klubbens kontaktman, medlemsantal och båtantal enligt årsredovisning.
ÖBK stadgar rev 2016-11-28 6

7 AVGIFTER

7.1 Avgifter till båtklubben fastställs av årsmötet med undantag för avgift för vinteruppläggningsplats. Denna avgift fastställs av styrelsen. 
7.2 Erlagd avgift återbetalas ej vid utträde eller uteslutning ur båtklubben.
7.3 Extra uttaxering för båtklubbens räkning erläggs med det belopp och på det sätt styrelsen beslutar.
7.4 Beslut om extra uttaxering för båtklubbens verksamhet skall fattas vid två på varandra följande styrelsesammanträden.

8 ÅRSMÖTE

8.1 Årsmötet avhålls inom tre månader från verksamhetsårets slut.
8.2 Föranmälda frågor och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före dess avhållande och anslås av styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
8.3 Utlysning av årsmötet sker via klubbens hemsida, Info.blad till medlemmar och via annonsering på klubbens anslagstavla vid klubbhuset.
8.4 Styrelse skall hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse tillgänglig senast en vecka före årsmötet.
8.5 Årsmötets dagordning skall upptaga:
 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av rösträknare tillika justeringsman
 5. Föredragande föregående årsmötes protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Kassaberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Verksamhetsplan
11. Fastställande av utgiftsstat och avgifter för kommande verksamhetsår
12. Val av ordförande (se 11.2)
13. Val av kassör (se 11.2)
14. Val av tre eller fyra styrelseledamöter (se 11.2)
15. Val av två styrelsesuppleanter
16. Val av övriga funktionärer
17. Val av två revisorer
18. Val av en revisorsuppleant
19. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, samt en suppleant
20. Eventuella föranmälda frågor
21. Eventuella övriga frågor
22. Avslutning

9 RÖSTNING

Varje medlem, som erlagt verksamhetsårets avgifter, äger rätt till rösträtt. Röstning med fullmakt medges. Varje medlem medges röst men en fullmakt. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa stadgar är föreskriven. ÖBK stadgar rev 2016-11-28 7
Avgörande sker genom öppen omröstning utom i de fall då någon fordrar sluten sådan. Vid fall av lika röstetal, på ordinarie årsmöte, skall avgående ordförandes röst vara avgörande. Vid fall av lika röstetal på andra klubb- eller styrelsemöten skall klubbens ordförandes röst vara avgörande. Vid ordförandens förfall, skall vid lika röstetal, vice ordförandes röst vara avgörande. För upphävande av tidigare fattat beslut fordras minst 2/3 majoritet av de närvarande på mötet.

10 EXTRA ÅRSMÖTE

10.1 Extra årsmöte hålls när styrelsen så finner påkallat eller om 1/10 av medlemmarna gör skriftlig framställan härom.
10.2 Kallelse till extra årsmöte utsänds minst två veckor före dess avhållande.
10.3 Kallelse skall innehålla motivering för det extra årsmötets utlysande

11 STYRELSE

11.1 Det åligger styrelsen, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar:
att representera båtklubben
att vara båtklubbens verkställande organ.
att förebereda inkomna ärenden och motioner till årsmötet
att upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet samt föreslå inkomstoch utgiftsstat
att förvalta båtklubbens medel och bära ansvaret för dess ekonomi
att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter
att till regionalt båtförbund lämna begärda rapporter.
11.2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:
ordförande
vice ordförande
sekreterare
vice sekreterare
kassör (skattmästare)
samt fyra ordinarie ledamöter
ordförande och kassör väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år, dock så att minst tre men högst fyra övriga styrelseledamöter väljs varje år. Dessutom kan kommunal förtroendeman ingå i styrelsen, dock utan rösträtt.
11.3 Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott, som har till uppgift att förbereda de ärenden, som skall behandlas av styrelsen samt sköta klubbens löpande ärenden.
11.4 Vid representation utser styrelsen det antal representanter som anses erforderligt för det aktuella tillfället.
11.5 Styrelsen är beslutsmässig, då minst 5 ledamöter eller suppleanter är närvarande.
11.6 Styrelsen äger rätt att bland föreningsmedlemmar utse arbetsgrupper för vissa ärenden eller arbetsuppgifter.
11.7 Ledamot av klubbstyrelsen har under mandatperioden rätt till reducerad båtplatsavgift, som fastställs av årsmötet. ÖBK stadgar rev 2016-11-28 8

12 REVISION

12.1 Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år. 
12.2 Styrelsen skall överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna senast en månad före årsmötet.
12.3 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

13 VALBEREDNING

13.1 Valberedningen består av tre ledamöter jämte en suppleant, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmötet till att vara valberedningens sammankallande. Ledamot av styrelsen eller revisorer kan inte ingå i valberedningen. Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte, så att ett genomarbetat förslag till val kan föreläggas.
13.2 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor för årsmötet.

14 FIRMATECKNING

Båtklubbens som firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

15 EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN

För klubbens emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade bestämmelser.

16 STYRELSEFUNKTIONÄRS M FL ÅLIGGANDEN

16.1 Det åligger ordföranden
att leda förhandlingarna vid såväl styrelsens som klubbens sammanträden
att vaka över att alla beslut verkställs
att upprätta förslag till styrelsens berättelse
att justera protokoll.
16.2 Det åligger vice ordföranden
att vid förfall för ordinarie ordförande fullgöra dennes åligganden.
16.3 Det åligger kassören
att noggrant och överskådligt föra räkenskaperna
att upprätta klubbens medlemsmatrikel
att uppbära alla avgifter samt verkställa av styrelsen beslutade utbetalningar
att vid ordinarie sammanträden avge ekonomisk rapport
att i av klubben bestämd bankinrättning insätta de medel som icke erfordras för bestridande av löpande utgifter
att upprätthålla och fortlöpande föra inventariebok upptagande båtklubbens inventarier. ÖBK stadgar rev 2016-11-28 9
16.4 Det åligger sekreteraren
att upprätta protokoll över styrelsens och klubbens sammanträden
att upprätta och kontrasignera skrivelser
att till medlemmarna utsända kallelser och meddelanden.
16.5 Styrelsen fastställer åligganden för övriga funktionärer

17 STADGEÄNDRING

För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten (alternativt ett årsmöte och ett extra årsmöte) eller enhälligt beslut på ett årsmöte. I båda fallen skall dock i kallelsen angivas att förslag till stadgeändring föreligger.

18 ANSLUTNING TILL RIKSORGANISATION

Båtklubben skall vara ansluten till Svenska Båtunionen genom regionalt båtförbund. Beslut om in- och utträde i riksorganisation skall fattas av båtklubbens årsmöte.

19 BÅTPLATSKÖN

19.1 Båtplatskön är avsedd för personer som helt saknar båtplats eller båtägare som behöver annan plats på grund av båtbyte.
19.2 Båtplatserna fördelas i turordning som sökanden anmält sig i kön. Förtur skall dock gälla för de i kommunen boende.
19.3 Båtägare, som erbjudits båtplats, som uppfyller kraven angående bredd, längd och djup, vid två tillfällen och ej accepterar platserna skall utgå ur kön. Har platsen accepterats skall egen båt läggas vid platsen.

20 BÅTPLATSER

20.1 Båtplatserna och bryggorna är ÖBKs egendom
20.2 Båtplats uthyres enbart till medlem som är båtägare och för förtöjning av egen båt. Medlem skall innan båtplats tilldelas kunna styrka att båten omfattas av en försäkring (separat båtförsäkring eller ingående i annan försäkring t ex villa-/hemförsäkring).
20.3 Styrelsen fördelar båtplatser vid klubbens bryggor.
20.4 Den som efter avisering och påminnelse från styrelsen, enligt § 3.4, ej har betalt båtplatsavgift, medlemsavgift och/eller andra eventuella avgifter, har avsagt sig anspråk på båtplatsen.
20.5 Förhyrd båtplats får ej överlåtas, utlånas eller uthyras i andra hand utan ÖBKs medverkan eller godkännande.
20.6 Båtplats som genom båtförsäljning, avflyttning eller av annan anledning blir ledig under säsongen, återgår automatiskt till båtplatskön.
20.7 Båtplats som på detta sätt återgår till klubbens kölista, medför ej att inbetald avgift återbetalas. Detta gäller även om platsen blir ledig på grund av flyttning, båtförsäljning eller dylikt. ÖBK stadgar rev 2016-11-28 10
20.8 ÖBK fritages från all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba båtägarens båt eller tillbehör på grund av brand, stöld eller annan orsak.
20.9 Det åligger båtägaren att, om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, genast vidtaga åtgärder för båtens upptagning eller länsning
20.10 Om tilldelad båtplats ej kommer att disponeras under större delen av säsongen, skall båtägaren anmäla detta till ansvarig för båtplatskön, som under denna tid äger rätt att upplåta platsen i andra hand. Medlem som inte utnyttjar sin bryggplats under två säsonger förlorar platsen, som då återgår till platskön.
20.11 Medlem kan ansöka hos styrelsen om att få disponera vinteruppläggningsplats i anslutning till bryggorna. Sådan plats anvisas av styrelsen eller särskild utsedd funktionär i samband med av klubben organiserad båtupptagning. Avgift för vinteruppläggningsplats fastställs av styrelsen och betalas till styrelsen eller särskild funktionär i samband med båtupptagningen
20.12 Det åligger medlem som utnyttjar vinteruppläggningsplats, enligt § 20.11, att senast två veckor efter den sista av de av klubben organiserade iläggningarna, sjösätta sin båt. Dispens från denna regel kan, i särskilda fall, beviljas efter skriftlig ansökan till styrelsen. Styrelsen äger då rätt att besluta om särskild avgift för förlängt utnyttjande av uppläggningsplatsen.
20.13 Efter sjösättning och upptagning skall båtvagn eller båtvagga, placerad inom klubbens varvsområde, anvisas plats av varvschef eller vice varvschef.

21 BÅTVAKT

Medlem med båtplats skall gå båtvakt i enlighet med de båtvaktslistor som upprättas och utsänds av styrelsen senast den 31 mars. Vaktpass enligt vaktlistan skall utföras av myndig person. Medlem som tilldelats och genom att betala sina avgifter accepterat en båtplats  ansvarar för att under verksamhetsåret tilldelat vaktpass utförs även om båtplatsen sagts upp eller inte används. Det åligger medlem att själv ordna med ersättare om han/hon ej själv kan fullgöra vaktpasset tilldelad tidpunkt. Om ansvarig båtvakt eller dennes ersättare ej fullgör passet skall denne betala en avgift som fastställs vid ordinarie årsmöte. Uteblir båtvakt enligt ovan två gånger utesluts medlemmen ur ÖBK. Uteslutning innebär att rätt till båtplatsen som fördelas via ÖBK upphör (Uteslutning, se punkt 3.5).

22 ÖVRIGT

Båtägare, som använder bil för transport till och från hamnen, skall använda anvisade parkeringsplatser och ej parkera i planteringar och gräsmattor i anslutning till bryggorna. Medlem är skyldig att alltid iaktta ett för klubben hedrande uppförande samt noga följa dess stadgar och föreskrifter. Medlem skall alltid efter bästa förmåga följa de lagar och förordningar som gäller för navigering och miljövård samt verka för god sjösäkerhet och gott sjömanskap. 

23 KLUBBENS UPPLÖSNING

ÖBK stadgar rev 2016-11-28 11
Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltig fattas av ¾ majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten med minst elva månaders mellanrum. I kallelsen till dessa skall anges att förslag om klubbens upplösning föreligger. I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla ändamål, som gagnar fritidsbåtlivet på verksamhetsorten. Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker.


809
805